ACHIZITII PUBLICE – NOUTATI SI PERSPECTIVE

29 Mar 2018 00:00:09 - 01 Apr 2018 00:00:12
ANA HOTELS Brasov Poiana Brasov

LECTOR: specialist practician cu o vasta experienta in domeniu din cadrul ANAP si CNSC 

 

GRUPUL TINTA: Cursul se adreseaza atat Autoritatilor Contractante cat si Ofertantilor implicati in procedurile de achizitii publice. Pot participa la acest curs cei care sunt “incepatori” in acest domeniu, dar si cei “avansati” care doresc sa fie la curent cu cele mai noi modificari legislative din domeniul achizitiilor publice.

NOUTATI LEGISLATIVE:

 • OUG nr. 107/2017 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice
 • Notificare cu privire la modificari ale pragurilor valorice de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru de achizitii publice/sectoriale, a contractelor de concesiuni de lucrari si concesiuni de servicii precum si a anumitor contracte/acorduri-cadru de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii
 • OUG nr. 98/2017 din 14 decembrie 2017 privind functia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii

Analiza si solutii la problematica noii legislatii privind achizitiile publice si discutii asupra ultimelor modificari ; clarificari si notificari emise de ANAP in aplicarea noii legislatii.

TEMATICA CURSULUI:

 • Rolul compartimentului intern specializat in achizitii publice/sectoriale in noul cadrul legislativ;
 • Interactiunea si modul de lucru al compartimentului intern specializat in achizitii cu celelalte compartimente din cadrul autoritatii/entitatii contractante;
 • Principalele Etape ale procesului de atribuire;
 • Modul de intocmire al Referatului de necesitate si cercetarea pietei in raport cu necesitatile autoritatii/entitatii contractante;
 • Rolul Strategiei Anuale a Achizitiilor Publice ca element strategic in contextul planificarii si intocmirii proceselor de achizitiei aferente unei executii bugetare corecte prin respectarea celor 3E (eficienta, eficacitate si economicitate);
 • Definirea Programului Anual de Achizitii Publice (PAAP), respectiv importanta si rolul sau in Strategia Anuala a Achizitiilor Publice;
 • Strategia de contractare- argumentarea deciziilor la nivelul etapei de planificare/pregatire a achizitiei; 
 • Estimarea valorii contractului si alegerea modalitatii de atribuire. 
 • Explicitarea provizionului „diverse si neprevazute” in contextul noului cadru legislativ atat in domeniul achizitiilor publice, cat si la nivel de Deviz General stabilit prin HG nr.907/2016;
 • Analiza, solutii si clarificari la problematica achizitiilor publice si modificari legislative de ultima ora;
 • Detalierea regulilor de calcul a valorii estimate; Detalierea modalitatilor de consultare a pietei; fisa de date si documentele suport (documentul unic european, DEAU); obligatii privind incarcarea documentatiei de atribuire in SEAP; Explicitarea criteriilor de atribuire „calitate-pret” si „costul cel mai scazut”;
 • Evaluarea ofertelor; defalcarea procesului pe faze finalizate cu rezultate intermediare ce sunt comunicate ofertantilor; Identificarea de catre comisia de evaluare a elementelor de pret ce difera de preturile pietei; rigiditatea “pretului neobisnuit de scazut”. Solutii desprinse din practica la problemele participantilor, privind achizitiile sectoriale.
 • Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie publica si a organizarii concursurilor de solutii; modalitatile de aplicare a procedurii simplificate; detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achizitiei si strategia de contractare; impartirea pe loturi.
 • Procedurile de atribuire reglementate; atribuirea contractelor de achizitie publica/ acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de solutii cu o valoare estimata mai mare decat pragurile mentionate: licitatia deschisa; licitatia restransa; negocierea competitiva; dialogul competitiv; parteneriatul pentru inovare; negocierea fara publicare prealabila; acordul cadru, sistemul dinamic.
 • Reguli de publicitate, transparenta si autocorectarea in timpul unei proceduri vs. tratamentul egal; plata directa a subcontractantilor; acte aditionale.
 • Cazuri practice specifice referitoare la: achizitiile mixte, achizitii directe, serviciile sociale si alte servicii specifice - modalitati de achizitionare a acestora in functie de estimarea valorica, executarea contractului de achizitie si cazurile in care poate fi modificat fara aplicarea unei alte proceduri de achizitii; notificarea prealabila versus contestatie.
 • Procedurile de atribuire reglementate de Legea nr.98/2016, respectiv Legea nr.99/2016;
 • Achizitia directa. Proces si pasi procedurali. Exceptii.
 • Modalitati speciale de atribuire a contractelor de achizitii publice/sectoriale: Acordul Cadru,
 • Sistemul Dinamic de Achizitii, Licitatia Electronica, Sistemul de Calificare;
 • Regulile de Participare in cadrul unui proceduri de atribuire a unui contract de achizitie publica/sectorial;
 • Regulile de comunicare atat pe perioada de solicitari de clarificare la documentatia de atribuire, cat si in perioada de evaluare a ofertelor;
 • Regulile de publicitate si transparenta;
 • Modul de elaborare a caietului de sarcini, specificitatii tehnice;
 • Explicitarea constructiei de prevederi contractuale (proiect de contract) in raport cu cerintele caietului de sarcini si criteriile de calificare;
 • Motivele de excludere in cadrului unei proceduri de atribuire. Exceptii.
 • Criterii de calificare si selectie in contextul noilor prevederi in domeniul achizitiilor; Motive de excludere a candidatului/ofertantului din procedura de atribuire; Limitele revocarii de catre autoritatea contractanta a actelor administrative emise in cadrul unei procedurii de atribuire. Realizarea unui DUAE si aplicatii specifice:

-        raspuns prin DUAE;

-        corelarea cu fisa de date a achizitiei;

-        simulare;

-        import DUAE: fuziune si revizuire.

 • Criteriile de atribuire, respectiv factori de evaluare in cadrul procedurilor de atribuire;
 • Rolul Comisiei de evaluare, expertilor cooptati si al furnizorului de servicii auxiliare in cadrul procesului de evaluare a contractului de achizitii publice/sectoriale;
 • Procesele Verbale Intermediare/ Rapoartele Intermediare si Finale ale Procedurii;
 • Atribuirea contractului de achizitie/sectorial si incheierea acordului cadru;
 • Finalizarea Procedurii de atribuire, respectiv semnarea contractului;
  Informarea Operatorilor Economici, respectiv comunicarile in cauza;
 • Clarificari si solutionarea contestatiilor:
 • Noi aspecte privind intocmirea contestatiei; recursul impotriva deciziei CNSC.
 • Competente de solutionare a litigiilor in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica si a contractelor de concesiune; Notificarea prealabila; Contestatia formulata pe calea administrativ-jurisdictionala; Contestarea pe cale judiciara.
 • Dificultati procedurale in aplicarea procedurii de solutionare a contestatiei in fata CNSC si a plangerii in fata Curtii de Apel.
 • Termenul de contestare si efectele contestatiei; Suspendarea procedurii de atribuire; Calea de atac impotriva deciziilor Consiliului; Cautiunea.
 • Mecanismul de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica - Legea nr.184/2016.
 • Dezvoltarea platformei SICAP comparativ cu structurarea platformei SEAP: tipuri de anunturi si procedurile desfasurate integral prin mijloace electronice (on-line) care devin regula pentru toate tipurile de proceduri; procedura simplificata;
 • Noutati aduse de Legea nr.20/2016 - utilizarea mijloacelor electronice; e-Certis, sistemul on-line si off-line; licitatia deschisa si pasii de urmat; Catalogul electronic si arhivarea electronica.
 • Evaluarea ex-ante a documentatiilor de atribuire transmise prin intermediul SEAP, realizata in conformitate cu H.G. nr.394/2016, H.G. nr.395/2016 si cu Ordinul nr.264/2016 publicat in M.Of. nr.432/9 iunie 2016; regularitatea si calitatea procesului de achizitii - impactul in contextul simplificarii controlului ex-ante si ex-post, a imbunatatirii si extinderii sistemelor de preventie a conflictelor de interese.
 • Distinctia intre acele fapte ale functionarilor publici care pot reprezenta infractiuni de coruptie si acele fapte care desi produc prejudicii, nu reprezinta fapte de coruptie: abuzul administrativ, eroarea, depasirea competentei si neglijenta.
 • Incalcarea dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice - aplicarea corectiilor financiare ori a sanctiunilor contraventionale.

 

Cursul va fi interactiv, astfel pe parcursul prezentarii se vor prezenta exemple si studii de caz in functie de interesul acordat de participanti asupra unui subiect anume si vor avea loc dezbateri asupra spetelor ridicate de acestia.

CERTIFICARE: In urma evaluarii, se acorda Certificat de Absolvire pentru ocupatia EXPERT PREVENIRE SI COMBATERE A CORUPTIEI, COD COR  261920, insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

TARIF SERVICII INSTRUIRE (VARIANTE):

 • Taxa De Instruire 1 – seminar - 600 lei  / participant, la care se adauga TVA. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic, certificat participare ATC training (fara acreditare ANC)
 • Taxa De Instruire 2 – curs acreditat ANC¹  - 740 lei / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic., examinare A.N.C., certificat participare ATC training  si Certificat ANC.
 • Taxa De Instruire 3 - curs acreditat ANC¹  - 990 lei / participant. Include mapa de lucru şi suport de curs în format electronic, pe TABLETA, examinare A.N.C

Nota 1: La tariful de instruire nu se aplica TVA conform Legii 227/2015 actualizata, art.292. alin 1, lit f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicata, art. 58.

TARIF SERVICII HOTELIERE (VARIANTE):

 • 1390 lei (pensiune completa participant) - pachet single

GRATUIT: Cazarea si micul dejun pentru insotitor.

 • 1790 lei (pensiune completa participant + insotitor) - pachet 2 persoane

 

Informatii suplimentare:

 • TVA 9% inclus in conf. cu HG nr. 20/2015

Serviciile hoteliere sunt optionale

INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031- 4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com, in limita locurilor disponibile.

Detalii organizare:

MARTEȘ ELENA: 0726.355.037

CRISTINA SOARE: 0773.343.995


Contact organizator