TEMATICA CURSULUI:

 1. Partea I – CONTABILITATEA INSTITUTIILOR PUBLICE.
 • Noutati legislative in domeniul financiar – contabil 
 • OUG nr. 57/2015privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, alte masuri fiscal-bugetare;
 • OMFP nr. 2634/ 2015privind documentele financiar-contabile;
  Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015.
 • Modificari privind Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicata in 18.05.2015;
 • Alte noutati legislative in domeniul financiar – contabil aplicabile incepand cu 1 ianuarie 2016, introduse prin Noul Cod Fiscal;
 • Modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice.
 • Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (OMFP 2861/2009), cu modificari si completari pana in 2016.
 • Reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice – Particularitati prevazute in OMFP nr. 221/2015.
 • Particularitati in aplicarea Normelor metodologice privind inchiderea conturilor de finantare, de disponibil si stabilirea rezultatului patrimonial pentru institutiile publice finantate de la bugetul de stat, local, asigurari, institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii, precum si pentru activitati finantate din venituri proprii;
  Prevederi legale, etapele care preced incheierea exercitiului financiar.
 • Aspecte legate de organizarea si conducerea contabilitatii in institutiile publice – OMFP 1917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare
  – intocmirea situatiilor financiare (Bilant si Anexe);
  – corelatii intre formularele de situatii financiare;
  – probleme rezultate ca urmare a nerespectarii metodologiei privind intocmirea situatiilor financiare si a depunerii cu intarziere a situatiilor financiare;
  – inregistrarea in contabilitatea institutiilor publice a drepturilor salariale stabilite prin hotarari judecatoresti;
  – operatiuni de consolidare.
 • Standardele Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS)– stadiul implementarii acestora.
 • Implementarea si stadiul sistemului national de raportare FOREXEBUG; Noutati privind sistemul de raportare al institutiilor publice.
 • Standarde Europene de Contabilitate pentru Sectorul Public (EPSAS).
 • ALOP– Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor la institutiile publice. Credite de angajament si credite bugetare. Clasificatia economica a cheltuielilor in conformitate cu Sistemul European de Conturi.
 • Modele practice privind elaborarea procedurilor contabile.
 • Adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile unor acte normative.
 • Sistemul national de raportare – avantajele si beneficiile aduse institutiilor publice.
 1. Partea II – BUGET

NOU !!! Legea nr.224/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica.

 • Evaluarea bunurilor la intrarea/iesirea din patrimoniu; reevaluarea si amortizarea bunurilor aflate in patrimoniul institutiilor publice.
 • Domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale. Dreptul de administrare, regimul juridic si inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale.
 • Inchirierea si concesionarea bunurilor din domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale.
 • Trecerea bunurilor din domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale in domeniul privat al statului si al unitatilor administrativteritoriale si invers; Transmiterea fara plata si valorificarea bunurilor apartinand institutiilor publice; Schimbarea dreptului de administrare al bunurilor.
 • Analiza in baza Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe: incadrare si aplicabilitate.
 • Elemente de baza la elaborarea Programului anual al achizitiilor publice. Atribuirea contractelor de achizitii publice de lucrari, bunuri si prestari de servicii, tinand cont de administrarea si gestiunea patrimoniului existent si nevoile viitoare; noi prevederi legislative elaborate in mai-iunie 2016.
 • Contabilitatea patrimoniului public; Inventarierea patrimoniului si valorificarea rezultatelor inventarierii; Inregistrarea in contabilitate a rezultatelor; Aducerea valorii contabile a bunurilor aflate in patrimoniul institutiilor publice la valoarea justa.
 • Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor, ce tin de evidenta, intrari /iesiri si gestiunea patrimoniului.
 • Categoriile de persoane si atributiile lor in gestionarea patrimoniului public si respectiv privat al statului. Reguli speciale privind gestionarea parcului auto.
 • Documentele justificative financiar-contabile care stau la baza intrarii/scoaterii de bunuri din gestiune; activitatea si raspunderea gestionarilor.
 • Declasarea/casarea si scoaterea din functiune a activelor fixe precum si valorificarea acestora. Limitele legale si conditiile de acordare a perisabilitatilor, acolo unde este cazul; valorificarea bunurilor apartinand institutiilor publice scoase din functiune.
 • Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli al unei institutii publice. Viramente de credite bugetare.
 • Bugetarea pe programe; regulamentul operatiunilor de casa; atributii si responsabilitati privind contabilitatea patrimoniului public.
 • Exercitarea controlului financiar preventiv asupra proiectelor de operatiuni initiate de compartimentele functionale ale unei institutii publice.
 • Colaborarea cu agentii economici, societatile bancare, alte institutii publice, etc.; comunicare, documente si raportari; Raportarea patrimoniului public in situatiile financiare ale institutiilor publice.
 • Raspunderea legala privind gestionarea si administrarea patrimoniului institutiilor publice; atributii si responsabilitati; Aplicatii practice si studii de caz, in baza celor mai noi completari si modificari legislative (Noul Cod fiscal si Noul Cod de procedura fiscala).

NOUTATI LEGISLATIVE PRIVIND INTOCMIREA BVC PE ANUL 2017 DE CATRE OPERATORII ECONOMICI LA CARE STATUL SAU UNITATILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE SUNT ACTIONARI UNICI SAU MAJORITARI SAU DETIN DIRECT SAU INDIRECT O PARTICIPATIE MAJORITARA
LEGISLATIE SPECIFICA PRIVIND INTOCMIREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI SI URMARIREA REALIZARII INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI AFERENTE ACTIVITATII OPERATORILOR ECONOMICI
•    OMFP 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia
•    OUG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare
•    Legea bugetului de stat pe anul 2017 (politica salariala)
•    Memorandumul privind platile restante
•    Memorandumul privind dividendele

•    OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare
•    Alte acte normative incidente
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI – PRINCIPALUL INSTRUMENT DE PLANIFICARE ECONOMICO-FINANCIARA A ACTIVITATII OPERATORILOR ECONOMICI

 1. Partea III – FINANTE PUBLICE

Notiuni introductive privind contextul macroeconomic si finantele publice

– introducere in macroeconomie

– circuitul economic national

– indicatori macroeconomici

– cererea si oferta agregata

– echilibrul macroeconomic

– cresterea economica

– continutul si functiile finantelor publice

Sistemul de resurse si cheltuieli publice

– sistemul resurselor publice – definire, continut si clasificare

– notiuni generale privind impozitele

– principii de impunere

– impozitele directe si impozitele indirecte

– sistemul cheltuielilor publice – definire, continut si clasificare

– principalele categorii de cheltuieli publice

– economicitate, eficacitate si eficienta

Sistemul bugetar

– cadrul normativ privind finantele publice in Romania

– vocabular minimal privind finantele publice

– sistemul bugetar din Romania

– principii si reguli bugetare

– competente si responsabilitati in procesul bugetar

– ordonatorii de credite

– executia bugetara

– angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor

Deficitul bugetar si finantarea acestuia

– deficitul bugetar – definitie si cai de finantare

– finantarea interna si finantarea externa

– finantarea monetara a deficitului

– finantarea nemonetara a deficitului

– gestionarea datoriei publice

Atribuirea, finantarea si derularea contractelor publice

– tipuri de contracte publice

– modalitati de finantare a contractelor publice

– vocabular minimal privind contractele publice

– cadrul normativ in domeniul achizitiilor publice

– tipuri de contracte si autoritati contractante

– atribuirea contractelor de achizitie publica

– incheierea si derularea contractelor de achizitie publica

Cursul va fi interactiv; astfel pe parcursul prezentarii se vor prezenta exemple si studii de caz in functie de interesul acordat de participanti asupra unui subiect anume si vor avea loc dezbateri asupra spetelor ridicate de acestia.

La sfarsitul cursului se acorda si CERTIFICAT DE PARTICIPARE eliberat de ATC training!
Echipa ATC Training va multumeste si va asteapta la curs!

Taxa Participare

 • Taxa De Instruire – seminar – 600 lei / participant; la care se adauga TVA. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GBcertificat participare ATC training (fara acreditare ANC)

Taxa Turistica

 • 3225 LEI /PARTICIPANT – pachet single

GRATUIT: Cazarea si micul dejun pentru insotitor

 • 3885 LEI /PARTICIPANT – pachet 2 persoane

**TVA 9% inclus in conf. cu HG nr. 20/2015

Serviciile hoteliere sunt optionale

Curs sustinut de specialisti cu experienta practica in metodologie financiar-contabila si legislatie
INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031-4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com

Detalii organizare: IONUT GAGIU: 0729.943.461


Contact organizator