Control intern / Managerial

09 Mar 2017 - 12 Mar 2017
Hotel Alpin Brasov Poiana Brasov

GRUP TINTA: 
Cursul se adreseaza atat personalului cu functii de conducere, cat si celui de executie din cadrul entitatilor publice, avand drept scop furnizarea competentelor necesare proiectarii, implementarii si mentinerii unui sistem de control intern/managerial modern si ,,inteligent”, adaptat specificului entitatii publice. De asemenea din grupul tinta fac parte auditorii, managerii, persoanele cu atribuţii de control, evaluatorii, persoanele responsabile cu implementarea, gestionarea şi dezvoltarea SCIM, echipa de gestionare a riscurilor şi, prezintă, analizează şi recomandă principiile practice privind evoluţia şi eşecurile posibile ale guvernanţei, bunele practici în aplicarea principiilor europene. Evenimentul se adresează în acelaşi timp şi managerilor de proiect, pentru care expertiza lectorului oferă o abordare a managementului riscului în mod structurat, pentru fiecare etapă a acestuia.
DESCRIEREA CURSULUI:
Cursul isi propune ca, pornind de la delimitarea principalelor concepte teoretice, a cadrului general si a standardelor de control intern/managerial, prin intermediul exemplelor, studiilor de caz si a principalelor elemente practice specifice implementarii (documente, microstructuri functionale etc.), sa furnizeze participantilor instrumentele necesare implementarii unui sistem de control intern/managerial suplu si debirocratizat, care permite conducerii entitatii publice sa ,,controleze” mai putin, insa sa ,,detina controlul” functionarii acesteia.
Tematica:
Organizarea sistemului de control intern/managerial
– modificarile aduse Codului controlului intern/managerial prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 200/2016
– matricea de corespondenta a noilor 16 standarde de control intern/managerial cu cele 25 de standarde vechi
– responsabilitatile conducatorilor entitatilor publice in domeniul controlului intern/managerial prevazute in Codul controlului intern/managerial aprobat prin Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015
– motive pentru care controlul intern/managerial trebuie sa reprezinte o preocupare a managementului. Cum poate ajuta sistemul de control intern managerii din entitatile publice pentru cresterea gradului de respectare a cadrului legal si reducerea riscului de eroare a angajatilor.
– organizarea si functionarea comisiei constituite pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern/managerial in entitate. Solutii privind organizarea. Documente minimale privind functionarea comisiei. Erori posibile privind organizarea si functionarea comisiei.
– planificarea activitatilor pentru implementarea sistemului de control intern/managerial in entitate. Model de program pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial. Erori posibile privind elaborarea programului pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial.
Aspecte practice privind implementarea standardelor de control intern/managerial
– ce cuprinde si cum trebuie abordat un standard de control intern/managerial in vederea implementarii
– prezentarea succinta a fiecarui standard, documente si structuri functionale minimale privind implementarea acestora
– modificarile aduse standardelor prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 200/2016
– cum raspundem la cele trei intrebari aferente fiecarui standard din chestionarul de autoevaluare si cum justificam raspunsul (model de completare a chestionarului pentru o entitate publica)
– aspecte practice privind activitatea de autoevaluare si intocmirea documentelor specifice de raportare in domeniul controlului intern/managerial
Control birocratic vs. Control inteligent
– integrarea controlului intern/managerial in activitatile curente ale entitatii
– cum evitam birocratia si ce inseamna ,,controalele inteligente”
– diferente si evolutia de la ,,a controla” la ,,a detine controlul”
Dezbateri si studii de caz personalizate
– discutii libere pe subiectele propuse de participanti in legatura cu temele cursului;
– analiza si solutionarea problemelor practice propuse de participanti;
– dezbaterea studiilor de caz propuse de participanti.

MANAGEMENTUL RISCURILOR 
• Sistemul de identificare, management şi raportare a riscului; prezentare şi analiză a COSO I, COSO ERM (Enterprise Risk Management) şi SR ISO 31000/ 2010. Manag. riscului în conformitate cu prevederile OSGG nr.200/2016 privind modificarea şi completarea OSGG nr.400/2015;
• Conceptul de risc, riscul inerent, riscul rezidual, apetitul de risc/ toleranţa la risc; Categoriile de personal care gestionează procesul de colectare a evenimentelor de risc operaţional. Calcularea, monitorizarea şi previzionarea indicatorilor de risc.
• Strategiile de risc: acceptarea sau tolerarea riscului, monitorizarea permanentă şi revizuirea riscurilor, transferarea/ externalizarea riscului şi tratarea sau atenuarea riscurilor prin stabilirea măsurilor de control.
• Etapele procesului de gestionare a riscurilor: identificarea, evaluarea, controlul, analiza şi raportarea riscurilor; Registrul de riscuri, structura şi modul de completare, elaborarea şi actualizarea acestuia; aplicaţii practice;
•Aplicaţii privind constituirea Echipei de gestionare a riscurilor (EGR), organizarea şi funcţionarea echipei, elaborarea documentelor privind gestionarea şi arhivarea, monitorizarea și raportarea performanței.
•Criterii pentru stabilirea funcţiilor sensibile. Model de plan de rotaţie; soluţii alternative.
•Obiectivele SMART; tehnici de îmbunătăţire a obiectivelor; obiective în domeniul resurselor umane, salarizării, contabilităţii, achiziţii etc.; stabilirea indicatorilor de performanţă; monitorizarea performanţelor.
•Elaborarea Deciziei interne pentru numirea responsabilului cu riscurile şi înlocuitorului acestuia; stabilirea limitelor de toleranţă la risc
•Documente elaborate, formulare privind: Alerta la risc, Proces verbal al şedinţelor EGR, Planul pentru implementarea măsurilor de control.
•Riscurile în activitatea de audit, aduse de modificările introduse de normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.
•Prezentarea comparativă a tipurilor de misiuni de audit intern, obligatoriu de realizat, respectiv, misiuni de asigurare (misiuni de regularitate, misiuni de performanţă, misiuni de sistem), misiuni de consiliere şi misiuni de evaluare, cu accent pe NOUA METODOLOGIE DE ANALIZĂ A RISCURILOR.
•Soluţii şi lucrări practice privind: Metodologia de elaborare a planului multianual/anual de audit intern. Metodologia şi tipurile de misiuni de asigurare; comparaţie între auditul de regularitate, sistem şi auditul performanţei. Elaborarea fişei de identificare şi analiză a problemei (FIAP). Practica erorilor posibile şi corecţia.
GUVERNANŢA CORPORATIVĂ
• Principalele modele practice privind guvernanţa corporativă; principiile guvernanţei; separaţia dintre deţinere şi control; teoria persoanelor interesate „stakeholders”. Teoria administratorului „stewardship”.
• Prezentarea şi analiza celor 7 piloni ai guvernanţei corporative.
• NOU! Legea nr.111/2016 pentru aprobarea OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu aplicabilitate din 4 iunie 2016.
• NOU! MEMORANDUM – privind implementarea şi monitorizarea guvernanţei corporative a întreprinderilor publice;
• Proceduri privind acordarea mandatului şi participarea reprezentanţilor statului la sedinţele AGA;
• Documente, instrumente de lucru, plan de administrare;
• Tehnici de negociere privind indicatorii de performanţă financiari/ nefinanciari, pentru administratori şi/sau directori;
• Neîndeplinirea pe durata mandatului a indicatorilor de performanță stabiliți prin contract de către administratori și directori; evaluarea activităţii acestora,a contractului de mandat și a planului de administrare;
• Exemple practice privind revocarea personalului de conducere; erori posibile; raportările externe; indicatorii de monitorizare a performanţelor.
• Sarcini, drepturi şi obligaţii pentru Comitetul de Nominalizare şi Remunerare;
•nivelul de decizie în conducerea executivă; gestionarea conflictului de interese;
• Responsabilitatea socială; control intern, comitetul de audit, bune practici, etică şi integritate; alcătuirea, implementarea Codului de Etică şi politica de sponsorizări.
Participantii la curs vor primi, in format electronic, urmatoarele modele de documente:
• Exemplu de program pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial
• Sinoptic al activitatilor ce trebuie efectuate in domeniul controlului intern managerial (activitatile ce trebuie efectuate pe fiecare standard, documente minimale, responsabilitati, termene, indicatori de performanta privind aceste activitati)
• Chestionar de autoevaluare a sistemului de control intern managerial completat
• Registru de riscuri completat, continand exemple de riscuri si modalitati de gestionare in diverse domenii (achizitii, resurse umane, control financiar preventiv propriu, audit intern, mentenanta, transport etc.)
• Exemplu practic de implementare a standardelor de control intern managerial la nivelul compartimentului de achizitii publice
• Atelier practic/Workshop pe domenii privind elaborarea obiectivelor generale, specifice, indicatorilor de monitorizare a performantelor, planurilor, riscurilor asociate obiectivelor si masurile de gestionare etc.
• Model de procedura operationala privind managementul riscului
• Model de procedura operationala privind gestionarea abaterilor
• Model de procedura operationala privind semnalarea neregularitatilor
• Model de procedura operationala privind monitorizarea performantelor
• Model de procedura operationala privind autoevaluarea sistemului de control intern managerial

La sfarsitul sesiunii, in urma evaluarii, se acorda CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia MANAGER, COD COR 112029, insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

Taxa Turistica
- Taxa De Servicii Turistice 1 – 1200 de lei (cazare in regim single si pensiune completa participant – 4 zile/ 3 nopti. Cazare si mic dejun insotitor incluse!)
- Taxa De Servicii Turistice 2 – 1500 de lei (cazare in regim double si pensiune completa participant si insotitor– 4 zile/ 3 nopti)

Taxa Participare
- Taxa De Instruire 1 – 750 lei / participant. Include suportul de curs pe USB – Business Card- 8 GB ).
- Taxa De Instruire 2 – 990 lei / participant. Include suportul de curs pe tableta.

IMPORTANT!
La 4 persoane participante din cadrul aceleiasi institutii/organizatii, ATC training va asigura a 5 -a taxa de instruire cu suport de curs în format electronic pe stick USB, GRATUIT ! (4 +1 GRATIS)

INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031- 4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro

Lector: Specialist în control, audit şi managementul riscului si guvernanţa corporativă.

COORDONATOR CURS: GABRIELA BANUT: 0729.995.614


Contact organizator