Introducere – Prezentare generală asupra noul cadru legislativ (legislație primară, secundară, terțiară (instrucțiuni), notificări emise în aplicarea noii legislaţii).
• Responsabilitațile compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor de achizitii și implicarea celorlalte compartimente din cadrul autorității contractante).
• Serviciile auxiliare achiziției.
Etapele Procesului de Achiziție Publică – Planificarea (modul în care se planifică achiziţiile publică pe un an bugetar, se estimează valoarea unui contract de achiziţie publică, elaborarea planului anual de achiziții publice, a strategiei de contractare și a strategei anuale).
• Referatul de necesitate (structură, modificarea acestuia
• Strategia anuală de achizitie publică
• Programul anual al achiziţiilor publice (elaborare, structura, actualizare, definitivare, modificare)
• Estimarea valorii unei achiziții publice (discutii privind punerea in corespondenta cu CPV-ul, incadrarea produselor similare)
• Alegerea procedurii în funcție de valoarea estimată – Praguri
• Realizarea achiziției directe – notificări
• Împărțirea e loturi
• Consultarea pieței
• Strategia de contractare
• Acordul-cadru. Contractele subsecvente
• Reguli de participare, asocierea, tețul susținător, subcontractarea.
• Reguli de evitare a conflictului de interese
• Motive de excludere
• Elaborarea Documentaţiei de atribuire (fișa de date a achiziției, caietul de sarcini /documentul descriptiv, proiectul de contract, formulare și modele de documente)
• Documentele suport (documentul unic european DEAU – scop, mod de completare, jurisprudență CNSC)
• Arhiva E.Certis.
• Stabilirea:
• criteriilor de calificare și a criteriilor de selecție
• criteriului de atribuire
• garanției de participare
• garanției de bună execuție
Organizarea procedurii și atribuirea contractului/acordului-cadru (de la transmiterea documentației de atribuire în SEAP și până la intrarea în vigoare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru).
• Evaluare A.N.A.P., publicare anunț de participare/anunț de participare simplificat, erate, clarificări.
• Derularea procedurilor de atribuire: (procedurile desfăşurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regulă).
• licitaţia deschisă;
• licitaţia restrânsă;
• negocierea fără publicare prealabilă;
• procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice;
• procedura simplificată (reguli și termene).
• Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică.
• Procesul de verificare și evaluare – Comisia de evaluare (numire, componență, atribuții)
• Preţul neobişnuit de scăzut, în contextul noilor reglementări
• Rezultate intermediare ce sunt comunicate ofertanţilor
• Finalizarea procedurii (atribuirea contractului, anularea)
• Informarea candidaţilor/ofertanţilor;
• Reguli de publicitate și transparență;
Etapa post atribuire contract /acord-cadru, respectiv executarea și monitorizarea implementarii contractului/ acordului-cadru
• Emitere document constatator inițial, final
• Executarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru.
• Subcontractarea
• Modificarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru
• Contravenții și sancțiuni.
• Dosarul achiziţie publice (întocmirea şi păstrarea dosarului de achiziţie publică); Accesul persoanelor interesate la dosarul achițiilor publice.
• Arhivarea electronică a dosarului achiziţiei publice în cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.
• Analiza procesului de achiziţie publică:
• Măsuri în care au fost satisfacute nevoile autorității contractante;
• Identificarea punctelor tari si punctelor slabe ale procedurii de atribuire;
• Propunerea de masuri de imbunatatire a procesului de achizitie publică
Remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică și a contractelor de concesiune.
• Depunerea contestațiilor pe cale administrativ-jurisdicţională sau judiciară
• Termene
• Proceduri de soluționare
• Notificarea prealabilă
• Cauțiunea.
Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii:
• Principii;
• Pragul şi metode de calculare a valorii estimate a concesiunilor;
• Durata concesiunii;
• Criterii de calificare şi selecţie.
• Criterii de atribuire: preţul cel mai scăzut; costul cel mai scăzut; cel mai bun raport calitate-preţ;
• Proceduri de atribuire: licitaţia deschisă, dialogul competitiv, negocierea fără publicare a unui anunţ de concesionare;
• Criterii de atribuire;
• Modificarea şi încetarea contractelor de concesiune;

Utilizare S.E.A.P. – Autoritati Contractante

A. I. INREGISTRAREA SI ACCESUL IN SISTEM:
– Formular de inregistrare;
– Logare in sistem;
– Descarcare Certificat Digital;
– Recuperare Certificat Digital.
II. ANUNTURI:
– Anunturi de intentie;
– Anunturi de participare – Incarcare documentatii de atribuire;
– Anunturi de atribuire;
– Anunturi de concurs; Incarcare documentatii de atribuire;
– Rezultate concursului de solutii;
– Concesionarea
– Consultarea pietei
III. PROCEDURI DE ATRIBUIRE:
– Cerere de oferta/Proceduri simplificate – Incarcare documentatii de atribuire;
– Cumparari directe – Accesare Catalog de produse / servicii / lucrari
– Licitatii electronice procedure offline;
IV. ADMINISTRARE:
– Profil;
– Sabloane
– Documente.
– Centralizator rapoarte
– Documente constatatoare
– Publicitate anunturi
– Planuri de achizitii
V. DIVERSE
– Noutati
– Schimbare parola
VI. NOTIFICARI
Structura cursului S.E.A.P. – Autoritati Contractante:
Prezentarea detaliata a sectiunilor mai sus mentionate.
In cadrul cursului se vor face aplicatii practice pentru:
– Incarcare documentatii de atribuire
– Incarcare anunturi de participare / invitatii de participare
– Incarcare Anunturi de atribuire
– Prezentare evaluare oferte in cadrul procedurilor online
– Organizare licitatii electronice proceduri online/offline,
– Cumparari directe online din catalogul de produse / lucrari / servicii, publicat in S.E.A.P.
– Organizare procedura de atribuire prin acord cadru (cu un singur operator economic / mai multi operatori economici)
– Reluarea competitiei in S.E.A.P. pentru acordul cadru cu mai multi operatori Economici

B. ACCESAREA SI COMPLETAREA DUAE (DEAU) ATAT CA AUTORITATE CONTRACTANTA CAT SI CA OPERATOR ECONOMIC.

Cursul va fi interactiv, astfel pe parcursul prezentării se vor prezenta exemple și studii de caz în funcție de interesul acordat de participanți asupra unui subiect anume și vor avea loc dezbateri asupra spețelor ridicate de aceștia.

La sfarsitul sesiunii, in urma evaluarii, se acorda CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia EXPERT ACHIZITII PUBLICE, COD COR 214946, insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

Taxa Turistica
- Taxa De Servicii Turistice 1 – 950 de lei (cazare in regim single si pensiune completa participant – 4 zile/ 3 nopti. Cazare si mic dejun insotitor incluse!)
- Taxa De Servicii Turistice 2 – 1150 de lei (cazare in regim double si pensiune completa participant si insotitor– 4 zile/ 3 nopti)

Taxa Participare
- Taxa De Instruire 1 – 750 lei / participant. Include suportul de curs pe USB – Business Card- 8 GB .
- Taxa De Instruire 2 – 990 lei / participant. Include suportul de curs pe tableta .

IMPORTANT!
La 4 persoane participante din cadrul aceleiasi institutii/organizatii, ATC training va asigura a 5 -a taxa de instruire cu suport de curs în format electronic pe stick USB, GRATUIT ! (4 +1 GRATIS).

INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031- 4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro

GRUP TINTA:
Cursul se adreseaza atat Autoritatilor Contractante cat si Ofertantilor implicati in procedurile de achizitii publice. Pot participa la acest curs cei care sunt “incepatori” in acest domeniu, dar si cei “avansati” care doresc sa fie la curent cu cele mai noi modificari legislative din domeniul achizitiilor publice.

Curs sustinut de Cristina Spoiala specialist în achiziţii publice din cadrul A.N.A.P. si alti specialisti practicieni cu o vasta experienta in domeniu.

COORDONATOR CURS: ROXANA CONSTANTINESCU: 0735.190.577


Contact organizator