Introducere - Prezentare generala asupra noul cadru legislativ (legislatie primara, secundara, tertiara (instructiuni), notificari emise in aplicarea noii legislatii).

- Responsabilitatile compartimentului intern specializat in domeniul achizitiilor de achizitii si implicarea celorlalte compartimente din cadrul autoritatii contractante).

- Serviciile auxiliare achizitiei.

Etapele Procesului de Achizitie Publica - Planificarea (modul in care se planifica achizitiile publica pe un an bugetar, se estimeaza valoarea unui contract de achizitie publica, elaborarea planului anual de achizitii publice, a strategiei de contractare si a strategei anuale).

- Referatul de necesitate (structura, modificarea acestuia

- Strategia anuala de achizitie publica

- Programul anual al achizitiilor publice (elaborare, structura, actualizare, definitivare, modificare)

- Estimarea valorii unei achizitii publice (discutii privind punerea in corespondenta cu CPV-ul, incadrarea produselor similare)

- Alegerea procedurii in functie de valoarea estimata – Praguri

- Realizarea achizitiei directe – notificari

- Impartirea e loturi

- Consultarea pietei

- Strategia de contractare

- Acordul-cadru. Contractele subsecvente

- Reguli de participare, asocierea, tetul sustinator, subcontractarea.

- Reguli de evitare a conflictului de interese

- Motive de excludere

- Elaborarea Documentatiei de atribuire (fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini /documentul descriptiv, proiectul de contract, formulare si modele de documente)

- Documentele suport (documentul unic european DEAU - scop, mod de completare, jurisprudenta CNSC)

- Arhiva E.Certis.

- Stabilirea:

  • criteriilor de calificare si a criteriilor de selectie
  • criteriului de atribuire
  • garantiei de participare
  • garantiei de buna executie

Organizarea procedurii si  atribuirea  contractului/acordului-cadru(de la transmiterea documentatiei de atribuire in SEAP si pana la intrarea in vigoare a contractului de achizitie publica/acordului-cadru).

- Evaluare A.N.A.P., publicare anunt de participare/anunt de participare simplificat, erate, clarificari.

- Derularea procedurilor de atribuire: (procedurile desfasurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regula).

  • licitatia deschisa;
  • licitatia restransa;
  • negocierea fara publicare prealabila;
  • procedura de atribuire aplicabila in cazul serviciilor sociale si al altor servicii specifice;
  • procedura simplificata (reguli si termene).

- Instrumente si tehnici specifice de atribuire a contractelor de achizitie publica.

- Procesul de verificare si evaluare - Comisia de evaluare (numire, componenta, atributii)

- Pretul neobisnuit de scazut, in contextul noilor reglementari

- Rezultate intermediare ce sunt comunicate ofertantilor

- Finalizarea procedurii (atribuirea contractului, anularea)

- Informarea candidatilor/ofertantilor;

- Reguli de publicitate si transparenta;

Etapa post atribuire contract /acord-cadru, respectiv executarea si monitorizarea implementarii contractului/ acordului-cadru

- Emitere document constatator initial, final

- Executarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru.

- Subcontractarea

- Modificarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru

- Contraventii si sanctiuni.

- Dosarul achizitie publice (intocmirea si pastrarea dosarului de achizitie publica); Accesul persoanelor interesate la dosarul achitiilor publice.

- Arhivarea electronica a dosarului achizitiei publice in cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.

- Analiza procesului de achizitie publica:

- Masuri in care au fost satisfacute nevoile autoritatii contractante;

- Identificarea punctelor tari si punctelor slabe ale procedurii de atribuire;

- Propunerea de masuri de imbunatatire a procesului de achizitie publica

Remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica si a contractelor de concesiune.

- Depunerea contestatiilor pe cale administrativ-jurisdictionala sau judiciara

- Termene

- Proceduri de solutionare

- Notificarea prealabila

- Cautiunea.

Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii:

- Principii;

- Pragul si metode de calculare a valorii estimate a concesiunilor;

- Durata concesiunii;

- Criterii de calificare si selectie.

- Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut; costul cel mai scazut; cel mai bun raport calitate-pret;

- Proceduri de atribuire: licitatia deschisa, dialogul competitiv, negocierea fara publicare a unui anunt de concesionare;

- Criterii de atribuire;

- Modificarea si incetarea contractelor de concesiune;

 

Utilizare S.E.A.P.  - Autoritati Contractante

 

A. I. INREGISTRAREA SI ACCESUL IN SISTEM:

- Formular de inregistrare;

- Logare in sistem;

- Descarcare Certificat Digital;

- Recuperare Certificat Digital.

II. ANUNTURI:

- Anunturi de intentie;

- Anunturi de participare – Incarcare documentatii de atribuire;

- Anunturi de atribuire;

- Anunturi de concurs; Incarcare documentatii de atribuire;

- Rezultate concursului de solutii;

- Concesionarea

- Consultarea pietei

III. PROCEDURI DE ATRIBUIRE:

- Cerere de oferta/Proceduri simplificate – Incarcare documentatii de atribuire;

- Cumparari directe – Accesare Catalog de produse / servicii / lucrari

- Licitatii electronice procedure offline;

IV. ADMINISTRARE:

- Profil;

- Sabloane

- Documente.

- Centralizator rapoarte

- Documente constatatoare

- Publicitate anunturi

- Planuri de achizitii

V. DIVERSE

- Noutati

- Schimbare parola

VI. NOTIFICARI

Structura cursului S.E.A.P. – Autoritati Contractante:

Prezentarea detaliata a sectiunilor mai sus mentionate.

In cadrul cursului se vor face aplicatii practice pentru:

- Incarcare documentatii de atribuire

- Incarcare anunturi de participare / invitatii de participare

- Incarcare Anunturi de atribuire

- Prezentare evaluare oferte in cadrul procedurilor online

- Organizare licitatii electronice proceduri online/offline,

- Cumparari directe online din catalogul de produse / lucrari / servicii, publicat in S.E.A.P.

- Organizare procedura de atribuire prin acord cadru (cu un singur operator economic / mai multi operatori economici)

- Reluarea competitiei in S.E.A.P. pentru acordul cadru cu mai multi operatori Economici

 

B. ACCESAREA SI COMPLETAREA DUAE (DEAU) ATAT CA AUTORITATE CONTRACTANTA CAT SI CA OPERATOR ECONOMIC.

Cursul va fi interactiv, astfel pe parcursul prezentarii se vor prezenta exemple si studii de caz in functie de interesul acordat de participanti asupra unui subiect anume si vor avea loc dezbateri asupra spetelor ridicate de acestia.

La sfarsitul sesiunii, in urma evaluarii, se acorda CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia EXPERT ACHIZITII PUBLICE, COD COR 214946, insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

 Taxa De Instruire 1 – seminar

600 lei  / participant, la care se adauga TVA. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GB, certificat participare ATC training (fara acreditare ANC)

 Taxa De Instruire 2* – curs acreditat ANC

740 lei / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GB., examinare A.N.C., certificat participare ATC training  si Certificat ANC  pentru ocupatia EXPERT ACHIZITII PUBLICE, COD COR 214946

 - Taxa De Instruire 3* – curs acreditat ANC

990 lei  / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe tableta, examinare A.N.C. Certificat participare ATC training si Certificat ANC pentru ocupatia EXPERT ACHIZITII PUBLICE, COD COR 214946

* La tariful de instruire nu se aplica TVA conform Legii 227/2015 actualizata, art.292. alin 1, lit f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicata, art. 58.

INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031- 4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com .

COORDONATOR CURS: ROXANA CONSTANTINESCU: 0735.190.577


Contact organizator