NOU!!! Legea nr.224/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică.

· Evaluarea bunurilor la intrarea/ieşirea din patrimoniu; reevaluarea şi amortizarea bunurilor aflate în patrimoniul instituţiilor publice.
· Domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. Dreptul de administrare, regimul juridic şi inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.
· Închirierea şi concesionarea bunurilor din domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.
· Trecerea bunurilor din domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul privat al statului şi al unităţilor administrativteritoriale şi invers; Transmiterea fără plată şi valorificarea bunurilor aparţinând instituţiilor publice; Schimbarea dreptului de administrare al bunurilor.
· Analiza în baza Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe: încadrare şi aplicabilitate.
· Elemente de bază la elaborarea Programului anual al achiziţiilor publice. Atribuirea contractelor de achiziţii publice de lucrări, bunuri şi prestări de servicii, ţinând cont de administrarea şi gestiunea patrimoniului existent şi nevoile viitoare; noi prevederi legislative elaborate în mai-iunie 2016.
· Contabilitatea patrimoniului public; Inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor inventarierii; Înregistrarea în contabilitate a rezultatelor; Aducerea valorii contabile a bunurilor aflate în patrimoniul instituțiilor publice la valoarea justă.
· Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, ce ţin de evidenţa, intrări /ieşiri şi gestiunea patrimoniului.
· Categoriile de persoane şi atribuţiile lor în gestionarea patrimoniului public şi respectiv privat al statului. Reguli speciale privind gestionarea parcului auto.
· Documentele justificative financiar-contabile care stau la baza intrării/scoaterii de bunuri din gestiune; activitatea şi răspunderea gestionarilor.
· Declasarea/casarea şi scoaterea din funcţiune a activelor fixe precum şi valorificarea acestora. Limitele legale şi condiţiile de acordare a perisabilităţilor, acolo unde este cazul; valorificarea bunurilor aparţinând instituţiilor publice scoase din funcţiune.
· Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli al unei instituții publice. Viramente de credite bugetare.
· Bugetarea pe programe; regulamentul operaţiunilor de casă; atribuţii şi responsabilităţi privind contabilitatea patrimoniului public.
· Exercitarea controlului financiar preventiv asupra proiectelor de operaţiuni iniţiate de compartimentele funcţionale ale unei instituţii publice.
· Colaborarea cu agenţii economici, societăţile bancare, alte instituţii publice, etc.; comunicare, documente şi raportări; Raportarea patrimoniului public în situațiile financiare ale instituțiilor publice.
· Răspunderea legală privind gestionarea şi administrarea patrimoniului instituţiilor publice; atribuţii şi responsabilităţi; Aplicaţii practice şi studii de caz, în baza celor mai noi completări şi modificări legislative (Noul Cod fiscal şi Noul Cod de procedură fiscală).

NOUTĂŢI LEGISLATIVE PRIVIND ÎNTOCMIREA BVC PE ANUL 2017 DE CĂTRE OPERATORII ECONOMICI LA CARE STATUL SAU UNITĂŢILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE SUNT ACŢIONARI UNICI SAU MAJORITARI SAU DEŢIN DIRECT SAU INDIRECT O PARTICIPAŢIE MAJORITARĂ

LEGISLAŢIE SPECIFICĂ PRIVIND ÎNTOCMIREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ŞI URMĂRIREA REALIZĂRII INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI AFERENTE ACTIVITĂŢII OPERATORILOR ECONOMICI
• OMFP 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia
• OUG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare
• Legea bugetului de stat pe anul 2017 (politica salarială)
• Memorandumul privind plătile restante
• Memorandumul privind dividendele
• OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare
• Alte acte normative incidente

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI – PRINCIPALUL INSTRUMENT DE PLANIFICARE ECONOMICO-FINANCIARĂ A ACTIVITĂŢII OPERATORILOR ECONOMICI

ANALIZA ECONOMICO – FINANCIARĂ
• Monitorizarea indicatorilor economico-financiari aprobaţi prin bugetele de venituri şi cheltuieli în baza prevederilor Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr 2874/2016 privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
• Completarea şi transmiterea formularului S1001
Studii de caz specifice companiilor participante

La sfarsitul sesiunii, in urma evaluarii, se acorda CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia CONTROLOR FINANCIAR, COD COD 121121, insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

Taxa Turistica
- Taxa De Servicii Turistice 1 – 700 de lei (cazare in regim single si pensiune completa participant – 4 zile/ 3 nopti. Cazare si mic dejun insotitor incluse!)
- Taxa De Servicii Turistice 2 – 900 de lei (cazare in regim double si pensiune completa participant si insotitor– 4 zile/ 3 nopti)

Taxa Participare
- Taxa De Instruire 1 – 600 lei / participant. Include suportul de curs pe USB – Business Card- 8 GB .
- Taxa De Instruire 2 – 990 lei / participant. Include suportul de curs pe tableta.

IMPORTANT!
La 4 persoane participante din cadrul aceleiasi institutii/organizatii, ATC training va asigura a 5 -a taxa de instruire cu suport de curs in format electronic pe stick USB, GRATUIT ! (4 +1 GRATIS).

INSCRIERILE: se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031- 4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro

LECTORI: Specialisti practicieni cu o vasta experienta in domeniu

COORDONATOR CURS: CRISTINA SOARE:0773.343.995


Contact organizator