NOUTATI LEGISLATIVE :

 • NOUA MODALITATE DE PERFORMARE A PROCESULUI DE CONTROL EX- ANTE DE CATRE ANAP
 • Instructiunea nr. 2 / 2018 ( ANAP) la ajustarea pretului contractului de achizitie publica/sectoriala
 • ORDIN nr. 1.581 din 5 octombrie 2018 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii.
 • Ordinul nr. 707/2018 din 3 iulie 2018 privind stabilirea unui mecanism de crestere a competitivitatii companiilor detinute majoritar sau integral de stat prin intermediul procedurilor de achizitie publica/sectoriala
 • HOTARAREA DE GUVERN nr. 419/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 46/2018 din 31 mai 2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Achizitii Centralizate
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 45/2018 din 24 mai 2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat
 • Ordinul Nr. 314/2018 din 22 februarie 2018 pentru aprobarea Metodologiei de control ex-post privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de concesiune de servicii

 

TEMATICA CURSULUI:

Puncte de interes pentru participanti privind Strategia Nationala in domeniul achizitiilor publice: cadrul institutional, reforma in domeniul achizitiilor publice;

Dezvoltarea functiilor de monitorizare si supervizare a sistemului de achizitii publice, reformarea sistemului de control ex-ante performat de catre ANAP;

Principiile in domeniul achizitiilor publice;

Tipuri de contracte de achizitii publice;

Autoritati contractante, domeniile de aplicare si exceptii;

Etapele procesului de achizitii publice, cu accent pe etapa de planificare;

Calendarul achizitiilor publice si Programul anual al achizitiilor publice;

Necesitatea publicarii in cadrul SICAP a planurilor anuale de achizitii publice de catre Autoritatile Contractante;

Estimarea valorii contractelor de achizitii publice;

Ajustarea pretului in cadrul contractului/acordului-cadru de achizitie;

Achizitia directa – modificari implementate prin H.G. nr.419/2018;

Proceduri de atribuire off-line si on-line;

Caietul de sarcini si termene de solicitare a clarificarilor;

Atentie acordat feedback-ului de la piata la finalizarea caietului de sarcini/documentatiei descriptive, consultarile preliminare ale pietei, notiunea de consultare si respectiv cercetare a pietei;

Reguli de participare la procedura de atribuire; publicarea anunturilor: de intentie, de participare si de atribuire; reguli speciale de transparenta, de comunicare si transmitere a datelor si de evitare a conflictelor de interese;

Atribuirea contractelor de achizitii publice, oferte alternative, subcontractanti;

Pregatirea documentatiei de atribuire – exemplu practic de completare a instructiunilor pentru ofertanti;

Prezentarea principalelor aspecte legate de noua modalitate de desfasurare a procesului de evaluare ex-ante – O.U.G nr. 98/2017 precum si anexa la H.G. nr. 419/2018;

Prezentarea punctelor pe care A.N.A.P. le urmareste in evaluarea documentatiilor de atribuire selectionate;

D.U.A.E;

Criterii de calificare si selectie: situatia financiara a ofertantului, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economico-financiara, capacitatea tehnica, standarde de asigurare a calitatii, criteriul de atribuire a contractelor de achizitii publice;

Impartirea pe loturi;

Tehnici de  anticipare, evaluare si control al riscurilor asociate achizitiilor publice

Intocmirea Formularului de integritate

Emiterea avertismentului de integritate privind eventuale conflicte de interese in procedura de achizitie publica;

Atributiile comisiei de evaluare;

Stabilirea ofertei castigatoare si informarea candidatilor;

Incheierea contractelor de achizitie publica;

Documentul constatator;

Conditii de anulare a aplicarii procedurii de atribuire;

Plata directa a subcontractantilor;

Modificarile contractuale – modificari substantiale si modificari nesubstantiale;

Contractele de concesiune si contractele sectoriale in activitati relevante;

Solutionarea contestatiilor - Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, cai de atac impotriva deciziilor C.N.S.C.; solutionarea litigiilor in instanta;

Contraventii si sanctiuni;

Dezbateri si raspunsuri la problemele, nelamuririle, spetele participantilor;

Pachetul legislativ in vigoare si ultimele noutati in domeniu – O.U.G.nr. 45/2018 si H.G. nr. 419/2018

 

CERTIFICARE: In urma evaluarii, se acorda Certificat de Absolvire pentru EXPERT ACHIZITII PUBLICE, COD COR 214946, insotit de suplimentdescriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

IMPORTANT!!! CONDITII PARTICIPARE PROGRAM SPECIALIZARE ACREDITAT ANC:

Pregatire tehnica de specialitate sau pregatire economico-financiara sau pregatire juridica, dobandita in urma absolvirii unor studii superioare de lunga sau scurta durata cu diploma de licenta.

ACTE NECESARE PENTRU CURSURILE AUTORIZATE ANC:

 •        carte de identitate;
 •        acte stare civila (certificat de nastere; certificat de casatorie - dupa caz);
 •        copie diploma licenta care sa dovedeasca pregatire tehnica de specialitate sau pregatire economico-financiara sau pregatire juridica.

Eliberarea certificatului de absolvire este conditionata de existanta la dosarul participantului a documentelor mai sus mentionate

TARIF SERVICII INSTRUIRE (VARIANTE):

 • Taxa De Instruire 1 – seminar - 600 lei  / participant, la care se adauga TVA. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic, certificat participare ATC training (fara acreditare ANC)
 • Taxa De Instruire 2 – curs acreditat ANC¹  - 740 lei / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic., examinare A.N.C., certificat participare ATC training  si Certificat ANC.
 • Taxa De Instruire 3 - curs acreditat ANC¹  - 990 lei / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic, pe TABLETA, examinare A.N.C

Nota 1: La tariful de instruire nu se aplica TVA conform Legii 227/2015 actualizata, art.292. alin 1, lit f., coroborat cu OG 129/2000, republicata, art. 58. – valabil pentru taxa 2 sau 3

 

TARIF SERVICII HOTELIERE:

 • 2090 Lei - cazare si pensiune completa participant (SINGLE)
 • 2690 Lei - cazare si pensiune completa (DOUBLE)

 

Informatii suplimentare:

 • TVA 5% inclus
 • Serviciile hoteliere sunt optionale.

INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031- 4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com, in limita locurilor disponibile.

LECTORI: Specialisti din cadrul Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice (ANAP), Oficiului National pentru Achizitii Centralizate (ONAC) si Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC)

Detalii organizare: ROXANA CONSTANTINESCU: 0735.190.577


Contact organizator