NOU!!!

INSTRUCTIUNE nr. 2 a Presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice emisa in aplicarea prevederilor art. 178 si art. 179 lit. a) si b) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 si art. 192 lit. a) si b) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale

Normele metodologice de aplicare a noii legislatii privind achizitiile publice:

 • HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
 • HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
 • HG nr. 866/2016 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si HG nr. 867/2016;

Instructiunea ANAP nr.1/2017 emisa in aplicarea art.179 lit. g) si art.187; art 192 lit. g) si a art. 209 alin.(8) din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale

TEMATICA CURSULUI:

Schimbari aduse de strategia de contractare; pe etape:

 • pregatirea procesului de achizitie si derularea procedurii; serviciile auxiliare achizitiei si recurgerea la expertiza externa;
 • detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achizitiei; detalierea modalitatilor de consultare a pietei; fisa de date si documentele suport (DEAU); obligatii privind incarcarea documentatiei de atribuire in SEAP;
 • explicitarea criteriilor de atribuire „calitate-pret” si „costul cel mai scazut”; obligativitate si tehnici uzuale de calcul; • procedurile desfasurate integral prin mijloace electronice (on-line) ca regula pentru toate tipurile de proceduri; procedura simplificata initiata prin publicarea in SEAP a unui anunt de participare simplificat;
 • evaluarea ofertelor; defalcarea procesului pe faze finalizate cu rezultate intermediare ce sunt comunicate ofertantilor; documentarea deciziilor comisiei de evaluare pentru asigurarea trasabilitatii acestora in orice moment;
 • eliminarea rigiditatii “pretului neobisnuit de scazut”; identificarea de catre comisia de evaluare a elementelor de pret ce difera cu mult de preturile pietei.

Prezentare generala asupra noul cadru legislativ (legislatie primara; secundara; tertiara (instructiuni); notificari emise in aplicarea noii legislatii).

 • Responsabilitatile compartimentului intern specializat in domeniul achizitiilor de achizitii si implicarea celorlalte compartimente din cadrul autoritatii contractante).
 • Serviciile auxiliare achizitiei.

Etapele Procesului de Achizitie Publica – Planificarea (modul in care se planifica achizitiile publica pe un an bugetar; se estimeaza valoarea unui contract de achizitie publica; elaborarea planului anual de achizitii publice; a strategiei de contractare si a strategei anuale). Referatul de necesitate (structura; modificarea acestuia; Strategia anuala de achizitie publica; Programul anual al achizitiilor publice (elaborare; structura; actualizare; definitivare; modificare) ;Estimarea valorii unei achizitii publice (discutii privind punerea in corespondenta cu CPV-ul; incadrarea produselor similare) ; Alegerea procedurii in functie de valoarea estimata – Praguri ; Realizarea achizitiei directe – notificari; Impartirea e loturi ; Consultarea pietei; Strategia de contractare ; Acordul-cadru. Contractele subsecvente ; Reguli de participare; asocierea; tetul sustinator; subcontractarea; Reguli de evitare a conflictului de interese ;Motive de excludere ; Elaborarea Documentatiei de atribuire (fisa de date a achizitiei; caietul de sarcini /documentul descriptiv; proiectul de contract; formulare si modele de documente) ; Documentele suport (documentul unic european DEAU – scop; mod de completare; jurisprudenta CNSC); Arhiva E.Certis; Stabilirea:

 • criteriilor de calificare si a criteriilor de selectie
 • criteriului de atribuire
 • garantiei de participare
 • garantiei de buna executie

Organizarea procedurii si  atribuirea  contractului/acordului-cadru (de la transmiterea documentatiei de atribuire in SEAP si pana la intrarea in vigoare a contractului de achizitie publica/acordului-cadru); Evaluare A.N.A.P.; publicare anunt de participare/anunt de participare simplificat; erate; clarificari;Derularea procedurilor de atribuire: (procedurile desfasurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regula).

 • licitatia deschisa;
 • licitatia restransa;
 • negocierea fara publicare prealabila;
 • procedura de atribuire aplicabila in cazul serviciilor sociale si al altor servicii specifice;
 • procedura simplificata (reguli si termene).

Etapa post atribuire contract /acord-cadru; respectiv executarea si monitorizarea implementarii contractului/ acordului-cadru

Remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica si a contractelor de concesiune.

Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

 

Cursul va fi interactiv, astfel pe parcursul prezentarii se vor prezenta exemple si studii de caz in functie de interesul acordat de participanti asupra unui subiect anume si vor avea loc dezbateri asupra spetelor ridicate de acestia.

In urma evaluarii, se acorda Certificat de Absolvire pentru ocupatia EXPERT PREVENIRE SI COMBATERE A CORUPTIEI, COD COR 261920, insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

Taxa Turistica

 • 2990 LEI/ PARTICIPANT** -pachet o persoana 7 nopti – 8 zile – 700 de lei cont – GRATUIT: Cazarea si micul dejun pentru insotitor
 • 3690 LEI/ PARTICIPANT** -pachet doua persoane 7 nopti – 8 zile – 1400 de lei cont

 

**TVA 9% inclus in conf. cu HG nr. 20/2015

 

Serviciile hoteliere sunt optionale

Taxa Participare

 • Taxa De Instruire 1 – seminar – 600 lei / participant, la care se adauga TVA. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GB , certificat participare ATC training (fara acreditare ANC)
 • Taxa De Instruire 2* – curs acreditatp ANC – 740 lei / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GB., examinare A.N.C. ,certificat participare ATC training  si Certificat ANC .
 • Taxa De Instruire 3* – curs acreditat ANC – 990 lei  / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe tableta, examinare A.N.C. Certificat participare ATC training si Certificat ANC

* La tariful de instruire nu se aplica TVA conform Legii 227/2015 actualizata, art.292. alin 1, lit f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicata, art. 58.

Curs sustinut de specialisti practicieni cu o vasta experienta in domeniu din cadrul ANAP si CNSC.
INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031- 4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com. Detalii organizare: ROXANA CONSTANTINESCU: 0735.190.577
GRUPUL TINTA: Cursul se adreseaza atat Autoritatilor Contractante cat si Ofertantilor implicati in procedurile de achizitii publice. Pot participa la acest curs cei care sunt “incepatori” in acest domeniu, dar si cei “avansati” care doresc sa fie la curent cu cele mai noi modificari legislative din domeniul achizitiilor publice.


Contact organizator